Adopcja na odległość

Podziel się

s. Halina Koćwin z podopiecznymi podczas realizacji projektu w Kamerunie

Stowarzyszenie „VIDES” szczególną troską obejmuje dzieci z terenów misyjnych, gdzie pracują siostry salezjanki misjonarki z Polski.  Prowadzimy „adopcję na odległość”. Pomagamy spełniać marzenia dzieci, które bardzo chcą się uczyć, ale ich rodzin nie stać na pokrycie kosztów nauki.

„ADOPCJA SERCA” - „ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ” kliknij by przeczytać więcej

Co to jest „Adopcja na odległość” lub „adopcja serca”?

To przyjęcie do swojego życia biednych dzieci lub młodzieży z kraju misyjnego poprzez zapewnienie im możliwości edukacji oraz wsparcie dla ich rodzin. Jest to ogromna pomoc w odzyskaniu godności przez dzieci, które z powodu ubóstwa, często warunków wojennych nie mogły się kształcić. Adopcja serca jest też pięknym gestem solidarności z rodzinami, którym brakuje środków na rzeczy niezbędne.

Kto może być objęty projektem „adopcji Serca”?

Osoby do „Adopcji na odległość’ przedstawiają Siostry Salezjanki Misjonarki. Wybierają najbardziej potrzebujące dzieci i młodzież lub rodziny, które nie są w stanie zapewnić edukacji swym dzieciom, a często nawet zaspokoić ich podstawowych potrzeb. Do adopcji mogą być przedstawiane także grupy dzieci lub klasy szkolne, w szkołach prowadzonych przez Siostry Salezjanki Misjonarki. Bywają także dzieci osierocone. Opieką objęte są osoby w wieku od 6 do 25 lat z Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Europy.

Kto może uczestniczyć w programie?

Osoby indywidualne, rodziny, zakłady pracy, uczelnie, szkoły, klasy, stowarzyszenia itp.

W jaki sposób można włączyć się do dzieła?

Deklarację należy pobrać ze strony internetowej www.vides.pl i wypełnioną przesłać na adres vides.polska@gmail.com lub pocztą tradycyjną. Szkoły przesyłają deklarację (wyłącznie pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie „VIDES”, ul. Warszawska 152; 05-092 Łomianki) z pieczątką instytucji oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela odpowiedzialnego. Stowarzyszenie „VIDES” pełni rolę pośrednika między misjonarzem a osobą adoptującą. Darczyńca zobowiązuje się do pokrycia kosztów kształcenia dzieci przez okres minimum jednego roku. Po upływie tego czasu zobowiązanie może przedłużyć (telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną), nie wypełniając ponownie deklaracji.

Jaka jest roczna wysokość zobowiązania?

Minimalny roczny koszt wynosi 400-500 złotych na okres jednego roku (w zależności od kraju), ale to Państwo podejmują decyzję o wysokości zobowiązania. Wpłat można dokonywać w ratach (patrz: deklaracja). Ze środków, które przekazujemy na misje, siostry misjonarki opłacają koszty nauki oraz troszczą się o zaspokojenie podstawowych potrzeb podopiecznych, takich jak: dożywianie, ubranie, książki, przybory szkolne, opieka medyczna.

Czy można przerwać „Adopcję na odległość”?

„Adopcja na odległość” stanowi moralne zobowiązanie wobec grupy dzieci. Jeśli opiekun nie ma możliwości dalszego wspierania, powinien powiadomić o tym Stowarzyszenie „VIDES” telefonicznie lub drogą e-mail.

Projekty „adopcji na odległość”

MISJE   SIÓSTR   SALEZJANEK  oraz wsparcie misjonarzy, którzy zwracają się o pomoc do Stowarzyszenia „VIDES”

Co trzy lata siostry misjonarki Polki z różnych krajów przyjeżdżają do Polski na wypoczynek i leczenie. Zabierają ze sobą na misje różne artykuły potrzebne do pracy wychowawczej. Zgłaszają też potrzeby swoich podopiecznych i misji. Pomagamy im w miarę naszych możliwości, starając się odpowiadać na potrzeby placówek misyjnych, w których pracują.

s. Iwona Skwierawska

KENIA – Makuyu

Szkoła średnia – 250 uczniów

Klinika zdrowia

Internat – 54 dziewczęta

  • Utrzymanie 54 dziewcząt ze Szkoły średniej, mieszkających w internacie. Mieszkają u sióstr z powodu ciężkiej sytuacji w domu, braku warunków do nauki w domu, braku elektryczności, lub z powodu jakiegoś niebezpieczeństwa, którym są zagrożone.

Dom dziecka (22 dziewczynki od 6 do 15 lat)

  • Utrzymanie 22 dzieci w Domu dziecka (czesne za szkołę, przybory szkolne, ubrania, jedzenie, opieka medyczna)
  • Dziewczęta po ukończeniu 15 lat mieszkają u swoich rodzin i nadal chodzą do szkoły. Siostry opłacają im szkołę średnią i utrzymanie (10 osób)

TANZANIA – Dar Es Salaam      

Przedszkole – 200 dzieci z najuboższych rodzin ma opłacone: mundurek, pomoce dydaktyczne i dożywianie.

Szkoła Podstawowa – 407 uczniów

 „Obecnie mamy bardzo wielu chętnych do szkoły, gdyż pierwsza klasa siódma zdała bardzo dobrze państwowy egzamin i szkoła stoi wysoko w rankingach w Dar es Salaam”.

Szkoła Zawodowa – 30 dziewcząt

 Kursy dwuletnie przygotowania zawodowego. W szkole dziewczęta mają możliwość nie tylko  nauki, ale również produkowania odzieży, aby w ten sposób zarabiać na własne utrzymanie.

s. Teresa Roszkowska  

SUDAN Khartoum

 Środki na: wyżywienie, mundurek i  wyprawkę szkolną, pomoc medyczną

Siostry prowadzą przedszkole, szkołę podstawową oraz  sprawują opiekę medyczną.

S. Teresa Roszkowska pomaga też uchodźcom osiedlającym się na obrzeżach Khartoumu, którzy w wyniku konfliktu wojennego w Sudanie Południowym zmuszeni są do ucieczki.

s. Teresa Roszkowska

s. Małgorzata Tomasiak       

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ Duekoue

Dofinansowanie do utrzymania i nauki większości uczniów,  którzy ponoszą symboliczną opłatę za szkołę. Doposażenie szkoły i zakup materiałów do nauki. Wykonanie koniecznych remontów celem poprawienia warunków w szkole.

Szkoła zawodowa dla 50 dziewcząt o profilach: ciastkarz, krawiec.

Internat 

Przychodnia zdrowia

Materiały do pobrania:

deklaracja_adopcyjna 2022 ogólna RODO

Podziel się