Modlitwy Salezjańskie

Podziel się

Nowenna do Maryi Wspomożycielki zalecana przez Św. Jana Bosko

G_Rollini1. Odmawiać codziennie przez 9 dni:

Ku czci Najświętszego Sakramentu:

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…

Chwała Ojcu…

Ku czci Najświętszej Maryi Panny:

Witaj Królowo…

Zdrowaś Maryjo…

Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami

2. Przystąpić do spowiedzi i przyjąć Komunię św.

3. Włączyć się własnym działaniem lub ofiarą w jakieś dzieło apostolskie.

4. Ożywić w sobie wiarę w Jezusa Eucharystycznego i nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki.

Nowenna do Maryi Wspomożycielki tradycyjna

ausiliatrice-spagnaDzień I

O Maryjo Najświętsza, potężna Wspomożycielko chrześcijan uciekających się z ufnością do tronu Miłosierdzia Twojego, usłysz wołanie swojego ludu, który Cię błaga o pomoc potrzebną do ustrzeżenia się od grzechu i wszelkich okazji do niego wiodących.

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Maryjo Wspomożenie Wiernych módl się za nami.

P. Dozwól nam chwalić Ciebie o Panno Święta.

W. Daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Módlmy się:

Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w Błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił – spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Amen.

/Każdego dnia odmawiamy modlitwy jak w pierwszym dniu nowenny/

Dzień II

O Maryjo Najświętsza, przemożna Królowo i Matko Kościoła, któraś poprzez wieki prowadziła bezpiecznie jego łódź wśród groźnych nawałnic, spraw, aby jak najprędzej znikły wszelkie podziały wśród wierzących i rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz, Twój Syn Jezus Chrystus.

Dzień III

O Maryjo, Matko ukochana, która byłaś potężną opiekunką Piusa VII i innych Papieży aż po dzień dzisiejszy, osłoń płaszczem macierzyńskiej opieki Zastępcę Chrystusa na ziemi – Ojca św. Ochraniaj go stale wśród różnych przeciwności, rozpalaj w nim żar ducha, bądź mu natchnieniem i przewodniczką, by mógł wszystkich ludzi dobrej woli zjednoczyć w Kościele Chrystusowym.

Dzień IV

O Maryjo, Królowo Apostołów, weź w swą przemożną opiekę biskupów, kapłanów i cały lud wierny. Wyproś im ducha jedności, doskonałego posłuszeństwa Ojcu św. i pałającą gorliwość o zbawienie dusz. Nade wszystko opiekuj się serdecznie misjonarzami, aby ich posługa przyczyniła się do umocnienia Królestwa Bożego na ziemi, do chwały Boga i zbawienia wszystkich w niebie.

Dzień V

O Maryjo Najświętsza, Królowo Męczenników, która za swego życia ziemskiego doświadczyłaś najstraszniejszych cierpień, wzmocnij naszą wolę w wiernej służbie Twojej, abyśmy z odwagą i przekonaniem spełnili swoje obowiązki religijne, okazując się zawsze Twymi wiernymi dziećmi.

Dzień VI

O Maryjo, Wspomożycielko chrześcijan, wyjednaj nam łaskę wytrwania w świętej wierze i zachowania w sobie wolności synów Bożych. Ze swej strony przyrzekamy Ci dołożyć wszelkich starań, by nasze życie było nieustanną ofiarą dla Boga naszego Ojca, ofiarą składaną poprzez Jezusa, Syna Twego, który nam zapewnia wieczne zbawienie.

Dzień VII

O Maryjo Najświętsza, Matko Łaskawa i Litościwa, któraś swym skutecznym wstawiennictwem tyle razy uwalniała lud chrześcijański od klęsk zbiorowych i kar doczesnych, ratuj nas przed zalewem niewiary i swobody obyczajów, wskutek których dusze obojętnieją i oddalają się od Boga. Utwierdzaj dobrych, wzmacniaj słabych, przywołuj do pokuty zagubionych grzeszników.

Dzień VIII

O Maryjo Najświętsza, Matko najczulsza swego Boskiego Syna, która na wieść o jego zaginięciu, szukałaś Go przez trzy dni i trzy noce ogarnięta trwogą, błagamy Cię, spojrzyj z matczyną miłością na rzesze dzieci i młodzieży. Wspomożycielko niezawodna w sprawach wychowania, prowadź młode pokolenie do Jezusa Chrystusa, dopomagaj mu kształtować się w atmosferze prawdy i miłości, i strzeż je od zagubienia na drogach grzechu.

Dzień IX

O Maryjo, Matko najdobrotliwszą, któraś była w każdym czasie Wspomożycielką chrześcijan, otaczaj nas swą czułą opieką za życia, a szczególnie w godzinie śmierci, i spraw, abyśmy kochając i czcząc Cię na ziemi, mogli śpiewać Twoje miłosierdzie w niebie

Nowenna do Maryi Matki Kościoła i Wspomożenia Wiernych/na podstawie modlitwy Papieża Jana Pawła II/

Wspomożycielka DDzień I

O Dziewico Niepokalana, Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła! Ty, która ukazujesz swą łaskawość i współczucie wszystkim, co uciekają się pod Twoją obronę, wysłuchaj modlitwy, jaką kierujemy do Ciebie z dziecięcą ufnością i przedstaw Ją Twemu Synowi, jedynemu naszemu Zbawicielowi.

Zdrowaś Maryjo…

Maryjo, Wspomożenie Wiernych módl się za nami

/Każdego dnia odmawiamy modlitwy jak w pierwszym dniu nowenny/

Dzień II

Matko Miłosierdzia, Mistrzyni ofiary ukrytej i milczącej, my grzesznicy poświęcamy Tobie, spieszącej nam naprzeciw, całe nasze istnienie i całą naszą miłość. Poświęcamy Ci także swe życie, a więc prace, radości, słabości i nasze cierpienia.

Dzień III

Pani i Matko nasza, udziel pokoju, sprawiedliwości i pomyślności narodom, abyśmy wszystko, co posiadamy i czym jesteśmy, mogli zawierzyć Twojej macierzyńskiej trosce.

Dzień IV

Maryjo, chcemy być całkowicie Twoją własnością, by kroczyć razem z Tobą ścieżką niezawodnej wierności Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele: prowadź nas zawsze za rękę z miłością.

Dzień V

Dziewico Matko, prosimy Cię za wszystkich biskupów i kapłanów, aby prowadzili wiernych po ścieżkach intensywnego życia chrześcijańskiego, miłości i pokornej służby Bogu i ludziom.

Dzień VI

O Matko, zobacz jak wielkie jest żniwo i wstaw się do Pana, aby napełnił cały lud Boży pragnieniem świętości i wzbudził liczne powołania kapłańskie i zakonne, silną wiarę i gorliwość w rozdzielaniu tajemnic Bożych.

Dzień VII

Matko Rodziny Nazaretańskiej, udziel naszym rodzinom łaski miłowania i szacunku względem poczętego życia, aby je przyjmowały z tą samą czcią, z jaką Ty poczęłaś w swoim łonie Syna Bożego. Święta Maryjo Dziewico, Matko Pięknej Miłości, czuwaj nad naszymi rodzinami, aby pozostały zawsze zjednoczone i błogosław wychowaniu naszych dzieci.

Dzień VIII

Nadziejo nasza, spójrz na nas łaskawie, naucz nas dążyć nieustannie do Jezusa, a jeśli upadniemy, pomóż powstać i wrócić do Niego poprzez serdeczne wyznanie naszych grzechów w Sakramencie Pokuty, który przywraca pokój duszy. Błagamy Cię, abyś rozpaliła w nas wielką miłość ku świętym Sakramentom, które są znakami zbawienia, jakie nam zostawił na tej ziemi Twój Syn.

Dzień IX

Matko Najświętsza, pełni pokoju Bożego w sumieniu, z sercem wolnym od zła i nienawiści, chcemy nieść wszystkim ludziom radość i prawdziwy pokój, które pochodzą od Syna Twego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Nowenna do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny /Na kanwie tekstu ułożonego przez św. Jana Bosko/

Niepokalana (598x800)Dzień I

O Maryjo, Twą niewzruszoną czystość, wiecznie żywą i bezustannie zbawiającą, wyrażał ów przedziwny krzak gorejący na górze Horeb, który płonął, a nie spalał się. Mocą owej łaski Niepokalanego Poczęcia wspomagaj nasze mozolne zmagania o czystość serca, myśli, i czynów, abyśmy zwycięsko umieli pokonywać wszelkie namiętności zmysłowe, wiodące do grzechu.

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

P. Módl się za nami, Dziewico Niepokalana

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewicy, przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci i zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam, za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

/Modlitwy powtarza się w każdym dniu nowenny/

Dzień II

O Maryjo, Ciebie Bóg w swej nieskończonej Opatrzności zachował niczym arkę mistyczną od powszechnego potopu zła. Stań przy nas w godzinach próby i wesprzyj nas swą łaską, gdy grzech i przewrotność świata będą usiłowały nas ogarnąć swoim podstępnym działaniem i wtrącić na dno upadku.

Dzień III

O Maryjo, podobna do gołębicy o nieskalanej bieli, uniosłaś się nad brudem świata i uniknęłaś wszelkiej zmazy, kalającej ten padół ziemi. Spraw, aby dobra doczesne nie splątały nam ducha. Naucz nas posługiwać się nimi dla chwały Bożej i pożytku bliźnich.

Dzień IV

O Maryjo, pełna łaski, odblasku świętości samego Boga, zachwycasz oczy i serca wszystkich pokoleń ziemi, bo wiecznie jesteś piękna, kwiatem cnót wonnych okryta i owocami macierzyńskiej miłości darząca. Uproś nam u Stwórcy łaskę, byśmy, pozbywszy się grzechu, kształtowali w sobie Jego obraz, stając się odbiciem Jego doskonałości.

Dzień V

O Maryjo, Ty z woli samego Boga, stałaś się ogrodem zamkniętym i rajem przyobiecanym, do którego podstępny wąż nie miał przystępu. Prosimy, Cię, Matko, broń naszych dusz od przewrotnych działań złego ducha, abyśmy nigdy nie stali się jego ofiarą.

Dzień VI

O Maryjo, Ty ukazałaś się w ciemnościach znękanej grzechem ludzkości, jako Jutrzenka nadziei, okryta blaskiem niewinności. Rozpraszaj mgły zakłamania, a w czarną noc naszej nędzy i upadku błyśnij światłem porannej zorzy, niosąc zbawienie Pana.

Dzień VII

O Maryjo, jesteś jak pole pokryte tysiącami róż kolorowych, których wonny zapach niweczy złowieszcze podmuchy. Pozwól nam Tobą oddychać, urokiem Twoich cnót się sycić, byśmy wpatrzeni w Ciebie, potrafili zachować dusze czyste i wolne od trujących wyziewów tego świata.

Dzień VIII

O Maryjo, pojawiłaś się na tej ziemi, jak lilia między cierniami, rozkwitła doskonałym pięknem i urzekająca swym wdziękiem duchowym. Dopomagaj nam rozwijać w sobie życie wewnętrzne, przeniknięte łaską niebieską, mimo pokus, burz namiętności i ataków przewrotnych ludzi.

Dzień IX

O Maryjo, stałaś się świątynią Boga, Matką wszech-żyjących, drzwiami zbawionych, Królową Wszystkich Świętych i ucieczką grzeszników. Bądź moją Matką i Przewodniczką, bym za Twoim przykładem unikał wszelkiego brudu moralnego, żył w coraz większej przyjaźni z Bogiem i stawał się wzorem życia prawdziwie chrześcijańskiego.

Nowenna do św. Marii Dominiki Mazzarello

DB3 Don Bosco e il suo ambiente

Dzień I

Boże, który w świętej Marii Dominice Mazzarello, żyjącej nieustannie w twej obecności, dałeś nam wzór doskonałego połączenia życia modlitwy z działaniem, spraw, prosimy, aby za jej przykładem wzrastała w nas pewność, że każdy czyn wykonany w łączności z Tobą, przynosi nam zasługę na życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień II

Boże, Ty umocniłeś naszą wiarę poprzez dar Eucharystii, zmieniając nasze serca jej działaniem, spraw, prosimy, abyśmy przez św. Marię Dominikę Mazzarello, rozmiłowaną w uwielbianiu Jezusa pod postacią chleba, i my umieli służyć z oddaniem Bogu utajonemu w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień III

Boże, który rozpaliłeś serce św. Marii Dominiki Mazzarello płomieniem żarliwej miłości ku Matce Najświętszej, spraw, prosimy, abyśmy za Jej przykładem żyli autentyczną miłością ku Tej, Która prowadzi nas zawsze do Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień IV

Boże, który św. Marię Dominikę Mazzarello ubogaciłeś płomiennym duchem apostolskim, spraw, prosimy, abyśmy, podobnie jak ona, stali się gorliwymi apostołami Bożej miłości, dobroci i pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień V

Boże, Ty sam sprawiłeś, że serce św. Marii Dominiki Mazzarello gorzało pragnieniem szerzenia Ewangelii na polach misyjnych, spraw, prosimy, aby nasze życie upływało na głoszeniu i niesieniu bliźnim wszystkiego, co prowadzi do Ciebie i uszlachetnia dusze. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień VI

Boże, który uzdolniłeś św. Marię Dominikę Mazzarello do pełnego otwarcia się na znaki czasu, spraw, prosimy, abyśmy i my, uczestnicząc w formach współczesnego życia, kształtowali je według ducha prawdy i miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień VII

Boże, który swą mocą sprawiłeś, że św. Maria Dominika Mazzarello odważnie wyznawała swą wiarę, nie ulegając żadnym ludzkim względom, prosimy Cię, abyśmy za jej przykładem stali się nieustraszonymi świadkami Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzień VIII

Boże, Tyś uwieńczył koroną świętych Marię Dominikę Mazzarello za jej niezwykłą gorliwość w służbie Twojej, pracowitość i cierpliwe znoszenie krzyżów życia, spraw, prosimy, abyśmy wstępując w jej ślady, coraz lepiej praktykowali jej cnoty. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień IX

Boże, który wybrałeś św. Marię Dominikę Mazzarello na patronkę ludzi prostych, spraw, prosimy, abyśmy i my odznaczali się ujmującym i naturalnym sposobem przestawania z innymi, przesyconym wiarą i łaską Bożą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Nowenna do św. Jana Bosko

3_1Dzień I

Ksiądz Bosko uczy nas kochać Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie

Święty Janie Bosko, przez miłość, jaką pałałeś ku Jezusowi w Najświętszym Sakramencie i przez gorliwość, z jaką szerzyłeś kult ku Niemu, wyrażający się w uczestnictwie we Mszy Świętej, częstej Komunii świętej i nawiedzeniach kościoła, spraw, abyśmy owiani tym samym duchem, praktykowali te czcigodne nabożeństwa, kończąc każdy nasz dzień z Jezusem Eucharystycznym w sercu. Amen.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

P. Módl się za nami święty Janie Bosko

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

/Modlitwy powtarza się w każdym dniu nowenny/

Dzień II

Ksiądz Bosko i jego miłość do Maryi Wspomożycielki

Święty Janie Bosko, przez miłość do Maryi Wspomożycielki, która w życiu była Ci Matką i Mistrzynią, wyjednaj nam prawdziwe i stałe nabożeństwo do Maryi, abyśmy mogli zasłużyć na Jej potężną opiekę w życiu i przy śmierci. Amen.

Dzień III

Ksiądz Bosko i jego miłość do Kościoła Świętego

Święty Janie Bosko, przez synowską miłość, jaką żywiłeś do Kościoła i Ojca świętego, broniąc go odważnie aż do ostatniego tchu życia, uproś nam, abyśmy zawsze pozostawali godnymi dziećmi Kościoła Katolickiego oraz kochali i czcili Ojca świętego, okazując mu pełne posłuszeństwo. Amen.

Dzień IV

Miłość Księdza Bosko do młodzieży

Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw, abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen.

Dzień V

Założenie Zgromadzenia Salezjańskiego

Święty Janie Bosko, który założyłeś Towarzystwo Salezjańskie i Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, zapewniając w ten sposób przypływ nowych spadkobierców Twego apostolatu, spraw, aby te dwie rodziny zakonne promieniowały zawsze pełnią twego ducha i wiernie naśladowały twe heroiczne cnoty. Amen.

Dzień VI

Założenie związku Pomocników Salezjańskich

Święty Janie Bosko, który dla osiągnięcia tym doskonalszych owoców żywej wiary i ofiarnej miłości, założyłeś Pobożny Związek Pomocników Salezjańskich, spraw aby świecili oni przykładem cnót chrześcijańskich i stali się opatrznościową podporą twoich dzieł. Amen.

Dzień VII

Wysłanie misjonarzy na krańce świata

Święty Janie Bosko, który dla zbawienia ludzi wysłałeś swoich misjonarzy na krańce świata, rozpal także i w nas tę samą miłość, abyśmy umieli szukać dusz nieśmiertelnych i zdobywać je dla Boga. Amen.

Dzień VIII

Umiłowanie cnoty czystości

Święty Janie Bosko, który ponad wszystko ukochałeś cnotę czystości, świadcząc o niej przykładem, słowem i pismem, spraw, abyśmy w niej rozmiłowani, utwierdzali ją w naszym otoczeniu wszystkimi siłami. Amen.

Dzień IX

Ksiądz Bosko odczuwał wszelką nędzę ludzką

Święty Janie Bosko, który tak głęboko odczuwałeś wszelką nędzę ludzką, spojrzyj na nasze potrzeby i uproś nam oraz rodzicom naszym obfite błogosławieństwo Maryi Wspomożycielki. Wyjednaj nam łaski doczesne i duchowe, potrzebne w życiu i przy śmierci. Amen.

Litania do św. Jana Bosko

ks Bosko 3Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami

Św. Trójco jedyny Boże zmiłuj się nad nami

Święty Janie Bosko – módl się za nami

Żywy obrazie Boskiego Przyjaciela młodzieży –

Ukochany Synu Maryi Wspomożycielki –

Wierny Naśladowco umiłowanego ucznia Jezusa –

Pasterzu wybrany przez Boga dla licznych zastępów młodzieży –

Niezrównany Uczniu Dziewicy najmędrszej w sztuce wychowania –

Apostole płonący gorliwością o zbawienie dusz –

Przewodniku święty młodzieży –

Wzorze wychowawców i nauczycieli –

Założycielu zgromadzeń zakonnych, powołanych do wychowania i zbawiania młodzieży –

Ojcze sierot i opuszczonych –

Kapłanie według Serca Bożego –

Budowniczy Bożych świątyń materialnych i duchowych –

Gorejący Głosicielu Ewangelii –

Wielki Nauczycielu bojaźni Bożej –

Bezwzględny nieprzyjacielu wszelkiego zła i grzechu –

Entuzjastyczny Piewco potęgi i dobroci Maryi Wspomożycielki –

Apostole niezmierzonej Opatrzności Bożej –

Niezmordowany i roztropny Kierowniku dusz w Sakramencie Pokuty –

Apostole częstej Komunii świętej –

Bojowniku nieustraszony w zwalczaniu herezji –

Obrońco wiary katolickiej żywym słowem i drukiem –

Wielki i gorliwy Twórco dzieł misyjnych –

Przewodniku apostolatu świeckich –

Wybitny Cudotwórco i Proroku –

Szlachetny Wspomożycielu w każdej potrzebie –

Niezrównany Doradco i Pocieszycielu –

Wierny Przyjacielu ludu i młodzieży –

Potężny Orędowniku u tronu Boga –

P: Módl się za nami, święty Janie Bosko

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Laury Vicuña

B_-Laura-Vicuna-4_thumb2

Ojcze nieskończonej łagodności, który w błogosławionej Laurze Vicuña w cudowny sposób zjednoczyłeś siłę ducha i blask niewinności, udziel nam za jej wstawiennictwem odwagi do pokonywania życiowych przeciwności i dawania przed światem świadectwa, że błogosławieni są ci, którzy mają czyste serca. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Nowenna do św. Dominika Savio

vicuna_savioDzień I

Św. Dominiku Savio, który przez miłość do Eucharystii uwrażliwiałeś swego ducha na realną obecność Pana, pozwalając Mu się pochwycić, wyproś także nam taką samą wiarę i miłość do Najświętszego Sakramentu, abyśmy potrafili adorować Go z radością i godnie przyjmować w Najświętszej Komunii.

Chwała Ojcu…

Modlitwa:

Boże, który w św. Dominiku dałeś młodym wzór doskonałego życia chrześcijańskiego, pozwól także nam, za jego wstawiennictwem, wzrastać w przyjaźni z Jezusem i Maryją oraz w czystości sercai z odważną nadzieją, która jest odbiciem szczęścia przygotowanego dla każdego człowieka oraz służyć tym, których stawiasz na naszej drodze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

/Modlitwy odmawiamy w każdym dniu nowenny/

Dzień II

Św. Dominiku Savio, który Niepokalanej Matce Boga powierzyłeś swe niewinne serce oraz szerzyłeś Jej kult z oddanym synostwem, spraw, abyśmy także my byli Jej oddanymi synami, mając w Niej Wspomożycielkę pośród niebezpieczeństw życia i w godzinie naszej śmierci.

Dzień III

Św. Dominiku Savio, który poprzez heroiczne postanowienie „Raczej umrzeć niż zgrzeszyć” ustrzegłeś niezachwianej, anielskiej czystości, wyproś dla nas łaskę naśladowania cię w wystrzeganiu się złych rozrywek i okazji do grzechu, aby zachować tę piękną cnotę.

Dzień IV

Św. Dominiku Savio, który dla Bożej chwały i dla dobra dusz, pokonując ludzkie względy, zaangażowałeś się w apostolstwo, aby przeciwstawiać się obrażaniu Boga, pomóż również nam głosić prawdę o Tobie w każdym miejscui w każdym czasie.

Dzień V

Św. Dominiku Savio, doceniając wartość umartwienia chrześcijańskiego, kształtowałeś swoją wolę; pomóż nam panować nad naszymi zmysłami oraz wytrwać w czasie próby i w przeciwnościach życia w miłości do Boga.

Dzień VI

Św. Dominiku Savio, który osiągnąłeś doskonałość formacji chrześcijańskiej przez łagodne posłuszeństwo twoim rodzicom i wychowawcom; spraw, abyśmy także my potrafili odpowiedzieć na łaskę Boga i byli zawsze wierni magisterium Kościoła Katolickiego.

Dzień VII

Św. Dominiku Savio, apostole pośród swoich rówieśników, pragnąłeś powrotu na łono Kościoła braci odłączonych i błądzących; wyproś nam ducha misyjnego i uczyń nas apostołami w naszych środowiskach.

Dzień VIII

Św. Dominiku Savio, w heroicznym wypełnianiu każdego obowiązku byłeś wzorem dyspozycyjności, nieustannie uświęcanej modlitwą; udziel nam łaski, byśmy w wypełnianiu naszych obowiązków uczyli się żyć w przykładnej pokorze.

Dzień IX

Św. Dominiku Savio, w szkole ks. Bosko powiedziałeś: „Chcę zostać świętym” i tę świętość w młodzieńczym wieku osiągnąłeś. Wyproś nam wierność w dobrych postanowieniach, byśmy dusze nasze uczynili żywymi świątyniami Ducha Świętego i osiągnęli wieczną radość w Niebie.

Litania do św. Franciszka Salezego

św. Franciszek SalezyKyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Franciszku Salezy, któryś szczególną miłością ukochał Maryję i u stóp Jej ołtarza odzyskał pokój i nadzieję – módl się za nami

 Święty Franciszku, któryś o cześć Matki Bożej był wielce gorliwy-

Święty Franciszku, któryś opamiętaniem przyrodzoną niecierpliwość i gniewliwość swoją poskramiał-

Święty Franciszku, któryś pośród wszelkich zniewag zachowywał zawsze pełen słodyczy i dobroci spokój-

Święty Franciszku, któryś niewzruszenie, stale i do końca kierował się łagodnością-

Święty Franciszku, któryś wszystko znosił cierpliwie, i przez którego nikt nigdy nie cierpiał-

Święty Franciszku, któryś sercem cichym i pokornym był najściślej z Bogiem złączony-

Święty Franciszku, któryś dobrocią i powagą przypominał Chrystusa w obcowaniu z ludźmi-

Święty Franciszku, umiarkowany w radości, mężny w przeciwnościach, roztropny w pośpiechu-

Święty Franciszku, w cierpliwości niezachwiany, w pogodzie ducha i pokoju serca zawsze zrównoważony-

Święty Franciszku, któryś postanowił niczego nie pragnąć, o nic nie prosić, niczego nie odmawiać-

Święty Franciszku, któryś we wszystkim widział wolę Boga i Jego dobrotliwą Opatrzność-

Święty Franciszku, któryś wciąż pałał ogniem miłości-

Święty Franciszku, któryś wziął za hasło „kochać lub umrzeć”, bo bez miłości żywot byłby ci cięższy od śmierci-

Święty Franciszku, któryś zaspokojenia w niczym nie znajdował, tylko w Bogu i Jego świętej woli-

Święty Franciszku, którego każde tchnienie miłością dla Boga przepojone było-

Święty Franciszku, któryś pośród rozlicznych zajęć zewnętrznych zachowywał stale pełną miłości, uszanowania i ufności pamięć na obecność Boską-

Święty Franciszku, któryś ku Przenajświętszemu Sakramentowi niezwykłą pałał miłością-

Święty Franciszku, któryś mieszkanie Chrystusa Pana na ołtarzach niebem ziemskim nazywał-

Święty Franciszku, którego życie było nieustającą modlitwą-

Święty Franciszku, któryś Kościołowi świętemu w rozlicznych pismach zostawił skarbnicę rad mądrych, niosących umysłom czystym skarby pobożności-

Święty Franciszku, miłośniku bliźnich-

Święty Franciszku, któryś we wszystkich ludziach upatrywał Brata – Chrystusa-

Święty Franciszku, któryś z najtkliwszą miłością przygarniał grzeszników-

Święty Franciszku, dobry pasterzu, któryś wśród prześladowań z narażeniem życia zagubionych owieczek szukał-

Święty Franciszku, któryś na wzór Chrystusa, płaczącego nad Jeruzalem, płakał nad heretycką Genewą-

Święty Franciszku, któryś ponad siedemdziesiąt tysięcy innowierców mocą swej słodyczy dla Kościoła pozyskał-

Święty Franciszku, założycielu zakonu Nawiedzenia-

Święty Franciszku, najlepszy przewodniku dusz, do Boga dążących-

Święty Franciszku, któryś w miłości żył i w miłości umarł-

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Będę szukał moich owiec i ustanowię nad nimi pasterza,

W. Który je będzie prowadził. Ja, Pan, będę ich Bogiem.

Módlmy się:

Boże, z Twojej woli, dla zbawienia ludzi,  święty Franciszek Salezy stał się wszystkim dla wszystkich. Spraw, abyśmy za jego przykładem służyli bliźnim i dawali im odczuć Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Podziel się